SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba sarf ediyoruz.
Sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik anlamda sorumluluklarımız var biliyoruz;
 
SOSYAL
İnsan Hakları

 •  İnsan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak.
 •  Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak

 
İş Sağlığı ve Güvenliği

 •  İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

 
Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti

 •  Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
 •  Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak

 
Yolsuzluk ve Rüşvet  Karşıtlığı

 •  Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
 •  Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek

 
Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

 •  Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
 •  Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek 

 
Bilgi  Güvenliği

 •  Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak

 
Çalışan Hakları

 •  İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
 •  Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 •  Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 •  Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 •  Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
 •  İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 •  İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

 
Gelişim Yolculuğu

 •  Tercih edilen işyeri olmak
 •  Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
 •  Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı  bir çalışma ortamı oluşturmak
 •  Eğitim araçlarını günümüz şartlarına uyarlamak ve eğitime önem vermek

 
Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 •  Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
 •  Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 •  Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
 •  Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
 •  Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak

 
ÇEVRESEL

Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık

 •  Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi  geliştirmek
 •  Su kullanımını azaltmak

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

 •  Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; çevre ve sürdürülebilirlik etiklerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 •  Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 •  Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 •  Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 •  Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
 •  Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 •  Çocuk işçi çalıştırmıyoruz ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 •  Tesisimizde çocukların gelişimine katkıda bulunan imkanlar sağlarız,
 •  Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve farkındalık konusunda eğitimler veririz.
 •  Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 •  Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 •  Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 •  Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 •  Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 •  Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 •  Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 •  İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 •  Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 •  Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.